Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia

Zariadenie pre prirodzený verzus nútený odvod tepla a splodín horenia

Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia (ZOTaSH) sú zariadenia na prirodzený alebo nútený odvod tepla a splodín horenia z budovy smerom von. Tieto zariadenia sú určené na to, aby počas požiaru udržali únikové cesty bez dymu a minimalizovali hmotné škody.

Systémy ZOTaSH sa skladajú z troch hlavných komponentov:

  • zariadenie na odvod tepla a splodín horenia,
  • dymových zásten na zamedzenie šírenia dymu v budove,
  • zariadenie pre prívod čerstvého vzduchu do budovy.

Súčasťou projektov sú často aj rozvody vzduchotechniky.

Zariadenie pre prirodzený verzus nútený odvod tepla a splodín horenia

Je nutné vybrať zariadenie pre prirodzený alebo nútený odvod tepla a splodín horenia? Zariadenia pre prirodzený odvod tepla a splodín horenia sú založené na princípe prirodzeného prúdenia horúcich plynov smerom z budovy von. Tieto zariadenia plnia často dvojitú funkciu – ako zariadenie pre odvod tepla a splodín horenia pri požiari alebo ako zariadenie pre prirodzené denné vetranie za bežných podmienok. Oproti tomu zariadenie pre nútený odvod tepla a splodín horenia sú založené na mechanickom odvode dymu a tepla.

Kontaminácia splodinami

Tam, kde sú rozsiahle strešné plochy, je nevyhnutné zamedziť šíreniu dymu v priestore pod strechou vo vnútri budovy. Tomu sa dá zabrániť inštaláciou dymových zásten, ktoré priestor účinne rozdelia na menšie úseky. Tieto bariéry môžu byť nainštalované napevno, automaticky spustiteľné, textilné alebo presklené. Často sú používané vo veľkých budovách typu nákupných centier alebo átrií pre kontrolu šírenia dymu smerom do vnútra budovy.

Vrstva čistého vzduchu

Výška vrstvy dýchateľného vzduchu pod úrovňou vrstvy dymu je dôležitým parametrom. Je nevyhnutné, aby táto vrstva bola dostatočne vysoká na zaistenie priechodnosti únikových ciest, ochrany hmotného majetku a tiež pre bezproblémové užívanie budovy i pri spustení pevne nainštalovaných dymových zásten do čo najnižšej úrovne.

Prívod čerstvého vzduchu

Dostatočný prívod čerstvého vzduchu je životne dôležitý. Súčasne s tým, ako sú odvádzané dym, teplo a splodiny, musí byť privádzaný čerstvý vzduch. V opačnom prípade môže dôjsť vo vnútri budovy k dekompresii a hrozí, že systém na odvod tepla a splodín horenia prestane byť funkčný. Prívod čerstvého vzduchu môže byť zaistený zariadením pre prirodzený odvod tepla a splodín horenia, ktoré ústi do rezervoárov dymu ďaleko od požiaru alebo pomocou zariadení nainštalovaných nízko nad úrovňou terénu, prípadne automatických dverí.

Ďalšie kroky

Colt Vám môže pomôcť s návrhom systémov pre odvod tepla a splodín horenia. Colt ponúka kompletné technické poradenstvo v oblasti návrhov systémov ZOTaSH.  Kontaktujte nás, prosím, pre bližšie informácie.

 

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited