Servis a údržba

Pravidelná údržba zařízení prodlouží jejich životnost

Servis a údržba zaisťovaná spoločnosťou Colt pomáha udržiavať funkčnosť dodaných systémov v oblastiach ako sú požiarna ochrana, vetranie, klimatizácia a slnolamy.

Pravidelná údržba zariadení predlží ich životnosť

Ponúkame

  • servis a údržbu systémov Colt pre prirodzený a nútený odvod tepla a dymu,
  • servis a údržbu klimatizačnej techniky Colt,
  • servis a údržbu slnolamov Colt.

Spoločnosť Colt International s.r.o. je poverená výrobcom zariadení vykonávať ako výhradný autorizovaný zástupca všetky záručné a pozáručné opravy a poskytovať pravidelný servis inštalovaných zariadení pre odvod tepla a dymu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002. Podľa vyššie uvedenej vyhlášky sa tento pravidelný servis zahŕňajúci kompletnú kontrolu prevádzkyschopnosti požiarne bezpečnostného zariadenia vykonáva v rozsahu stanovenom právnymi predpismi, normatívnymi požiadavkami a sprievodnou dokumentáciou výrobcu najmenej raz za rok.

Servis a skúšky prevádzkyschopnosti vykonávajú výhradne výrobcom priebežne preškoľovaní pracovníci, ktorí majú dostatočné vedomostné i materiálové zázemie a ktorí sú držiteľmi osvedčenia o oprávnení na servis zariadenia spoločnosti Colt. Ďalej je možné pri opravách požiarne bezpečnostných zariadení používať iba náhradné diely zodpovedajúce technickým podmienkam výrobcu.
 

Spoločnosť Colt štandardne ponúka servisné zmluvy, ktoré garantujú pravidelné ročné prehliadky inštalovaných zariadení.

V prípade záujmu o naše služby sa, prosím, obráťte na naše servisné oddelenie.

Ing. Milan Sloboda
M: +421 917 716 297
E: milan.sloboda@sk.coltgroup.com

 

 

Ďalšie súvisiace články
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited