Výroba elektrickej energie vrátane spaľovní na využitie odpadu na ich výrobu

K problému odvetrania a odvodu dymu a tepla, ktorému čelia elektrárne a spaľovne spracovávajúce biomasu a iné odpadové materiály, pristupujeme veľmi efektívne. Ponúkame integrovaný prístup: môžeme byť váš jediný partner, ktorý je zodpovedný za návrh, dodávky, montáž a tiež výkon ventilačného systému.

Výhody práce s Colt

 • Ponúkame individuálnu službu pre-order.
 • Naše ventilátory na odvod tepla a splodín horenia sú testované nezávislou treťou stranou a schválené, s označením CE CPD (CPR).
 • Naše produkty spotrebovávajú minimálne množstvo elektrickej energie, a napriek tomu sú veľmi účinné.
 • Ponúkame CFD modelovanie pre zaručené optimálne riešenie.
 • Máme široké skúsenosti a know-how postavené na dlhoročných referenciách.

Výzvy

Elektrárne predstavujú veľmi špecifickú oblasť vďaka náročným prevádzkovým podmienkam, medzi ktoré patrí teplo, prach, výpary, hluk, zápach a dym. Či už ide o energiu z odpadových materiálov, jadrovú energiu alebo energiu z „tradičných“ zdrojov, ako sú ropa, zemný plyn alebo uhlie, môžu byť tieto podmienky ťažko kontrolovateľné.

Čo ponúkame

Disponujeme odbornými znalosťami na navrhovanie najefektívnejších a nákladovo vyvážených riešení pre ventiláciu a odvetranie dymu v náročných podmienkach, ktoré prostredie elektrární a spaľovní predstavuje. Odborníci spoločnosti Colt sa môžu spoľahnúť na veľmi širokú škálu produktov, ktoré sú:

 • plne testované,
 • odolné,
 • vysoko výkonné,
 • ľahko nainštalovateľné,
 • multi-funkčného charakteru (v mnohých prípadoch ponúkajú kontrolu dymu a prirodzené vetranie), a v neposlednom rade prevádzkovo nízkonákladové.

Colt je zastúpený po celom svete miestnymi tímami odborníkov, ktoré sú schopné podporiť projektanti a majitelia budov od fázy projektovej prípravy s pomocou CFD simulácií až do dokončenia inštalácie navrhovaného riešenia.

Colt ponúka integrovaný prístup ako partner, ktorý je zodpovedný za návrh, dodávku, montáž a tiež za výkon celého systému.

Každá budova je odlišná a vyžaduje odlišný prístup. V tejto chvíli prichádzame na rad my. Náš proaktívny prístup a usilovné hľadanie najvhodnejšieho riešenia pre Vás bude zárukou optimálneho výkonu.

Náš prístup

Vnútorné prostredie budovy je ovplyvnené niekoľkými faktormi: typom lokality, orientáciou budovy, použitými stavebnými materiálmi a tiež spôsobom jeho užívania. Budova je v neustálej interakcii s okolitým prostredím a jej vnútorné klimatické podmienky sú ovplyvnené sezónnymi zmenami počasia a teplotou.

V prípade elektrární vstupujú do hry ďalšie faktory: nadmerné teplo, vlhkosť vzduchu, odvod splodín vznikajúci pri procese výroby energie a v prípade staníc pre spracovanie biomasy tiež odvod nepríjemného zápachu.

Náš integrovaný prístup berie do úvahu všetky tieto faktory, ktoré majú na vnútorné prostredie elektrární vplyv a rieši výzvy, ktoré ventilácie elektrární prinášajú: 

 • vysoké teploty – stanice majú obvykle minimálnu a maximálnu teplotu nutnú pre optimálny výkon, ale vôbec nevyhovujúce pracovné podmienky pre personál, 
 • nízka kvalita vzduchu vo vnútri stanice, 
 • nadmerná kondenzácia vlhkosti,
 • potreba vetrať za všetkých poveternostných podmienok,
 • pod tlakom sa môže zmeniť efektivita ventilácie,
 • riziko explózie,
 • vysoké znečistenie okolitým hlukom,
 • zápach v okolí (pri staniciach na spracovanie biomasy),
 • požiarna bezpečnost.

Pokiaľ to stavba umožňuje, uprednostníme a navrhneme systém prirodzeného odvetrania Colt, ktorý znižuje prevádzkové náklady vďaka nulovej spotrebe elektrickej energie. Výhody tohto systému zahŕňajú:

 • nulovú spotrebu elektrickej energie,
 • žiadne emisie CO2,
 • minimálnu údržbu,
 • tichú prevádzku,
 • samoreguláciu - čím viac horúceho vzduchu, tým viac vzduchu prúdi von,
 • veľmi nízke prevádzkové náklady,
 • dlhú dobu životnosti,
 • nízku pravdepodobnosť poruchy.

Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho a nákladovo najúspornejšieho riešenia je nutné, aby úvahy o type ventilácie boli zohľadnené už od samého začiatku.

Tam, kde to podmienky dovoľujú, je možné časť odvedeného tepla znovu využiť na ohrev čerstvého vzduchu privádzaného dovnútra a zužitkovať už vyrobené teplo.

V prípadoch, kedy typ budovy alebo požiadavky klienta nedovoľujú použitie prirodzeného odvetrania, navrhneme systém mechanického odvetrania, ktorý splní požadovaný výsledok.

Simulácie pre optimálne riešenie

Colt využíva simulačný program Computational Fluid Dynamics (CFD) na navodenie podmienok, za ktorých dochádza v budove k prúdeniu horúceho vzduchu. Tento softvérový nástroj nám umožňuje predvídať pohyby prúdenia a prenos energie vo vnútri konkrétnej budovy a za rôznych podmienok. Do CFD je možné tiež importovať dáta z termovízie a na základe identifikovaných zdrojov tepla vo vnútri budovy simulovať prúdenie horúceho vzduchu a následne tiež navrhnúť riešenie pre elimináciu hromadenia tepla v budove. CFD analýzu je možné použiť pre nájdenie tej najúčinnejšej kombinácii pre odvod tepla a splodín horenia a na dosiahnutie optimálnych podmienok: komfortného, bezpečného a energeticky úsporného vnútorného prostredia.

Meranie interných podmienok Colt – Colt prieskum

V prípade už existujúcej budovy ponúka Colt služby na mieru vrátane prieskumu lokality. Colt má k dispozícii najmodernejšie technológie na prieskum termálnych a akustických podmienok, prúdenie vzduchu a tlaku, kvality vzduchu a bezpečnosti. Po podrobnom zdokumentovaní podmienok sme schopní identifikovať možné problémy a odporučiť nápravu a riešenie. Detailná analýza nám umožňuje navrhovať skutočne na mieru šité riešenia, ktoré sú plne prispôsobené konkrétnej situácii a zaručujú bezchybné fungovanie systému.

Ukážka výstupu zo simulácie pomocou CFD metódy – model viacúrovňovej budovy a rozloženie hladiny tlaku okolo neutrálnej roviny
Ukážka výstupu zo simulácie pomocou CFD metódy – model viacúrovňovej budovy a rozloženie hladiny tlaku okolo neutrálnej roviny
Ukážka výstupu zo simulácie pomocou CFD metódy – model budovy elektrárne a rozloženie teplôt
Ukážka výstupu zo simulácie pomocou CFD metódy – model budovy elektrárne a rozloženie teplôt
Model budovy v CFD simulácii – umiestnenie prívodných otvorov v stene a odvetrávacích otvorov v streche
Model budovy v CFD simulácii – umiestnenie prívodných otvorov v stene a odvetrávacích otvorov v streche

Vhodné produkty

Our product range

Náročné prevádzkové podmienky v elektrárňach alebo v staniciach na spracovanie biomasy vyžadujú zariadenia, ktoré sú skutočne odolné. Naše produkty sú plne testované v našich laboratóriách alebo laboratóriách tretích strán a vyznačujú sa mimoriadnou odolnosťou. Sú vyrobené podľa štandardu ISO 9001.

Prirodzená alebo mechanická ventilácia na odvod dymu, vlhkosti a splodín:


Jednotky na odvod dymu integrované do systému pre prirodzený odvod slúžiaci na bezpečnú evakuáciu osôb v prípade požiaru a pre minimalizáciu škôd spôsobených ohňom: 


Tieniace a žalúziové systémy slúžiace súčasne ako ochrana pred dažďom:


Protihlukové zásteny na prevenciu šírenia nežiaduceho hluku, ktoré majú malý dopad na životné prostredie a súčasne zaisťujúcu efektívnu ventiláciu:

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited