Colt Caloris – svetová novinka v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie

Tento inovatívny klimatizačný systém nastavuje nové meradlá: chladenie a ohrev pomocou účinného tepelného čerpadla, neizolovaný dvojtrubný systém, použiteľný vo všetkých typoch budov. Systém Caloris ponúka individuálny klimatizačný komfort na najvyššej úrovni.

Colt Caloris – svetová novinka v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie
Colt Caloris – svetová novinka v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie

Výhody

 • Kompaktné rozmery.
 • Nízka úroveń hluku a prevádzkové náklady.
 • Jednoduchosť.
 • Vysoká účinnost.
 • Nezávislé vykurovanie alebo chladenie rôznych priestorov súčasne.
 • Využitie odpadnej telepnej energie chladenia.
 • Akumulácia odpadnej energie.

"Príliš hlučné, příliš náročné, příliš drahé…" to boli v minulosti časté dôvody, prečo nepoužívať klimatizačné systémy. Dnes je tomu inak, pretože existuje celý rad ozaj kvalitních klimatizačních jednotiek. A spoločnosť Colt je vďaka zariadeniam Caloris v tejto oblasti o niekoľko krokov vpred.

Klimatizačné systémy by mali zabezpečiť celkový komfort pre osoby nachádzajúce sa buď v nových, alebo zrekonstruovaných kancelárských budovách, školách, hoteloch apod., bez toho aby rušili hlukom a ich zavedenie by bolo mimoriadne nákladné.

Caloris
Vnútorné klimatizačné jednotky Caloris v podstropnom prevedení sú vyrábané v rôznych veľkostiach. Ich výška iba 247mm umožňuje jednotku umiestniť bez problémov do podhľadu.

Colt Caloris spĺňa tieto požadavky

Tento inovatívny klimatizačný systém nastavuje nové mierky: chladenie a ohrev pomocou účinného tepelného čerpadla, neizolovaný dvoj trúbkový systém, použiteľný vo všetkých typoch budov. Systém Caloris ponúka individuálny klimatizačný komfort na najvyššej úrovni:

 • kompaktné rozmery,
 • nízka úroveň hluku a prevádzkových nákladov,
 • jednoduchosť,
 • vysoká účinnost,
 • nezávislé vykurovanie alebo chladenie rôznych priestorov súčasne,
 • využitie odpadovej tepelnej energie chaldenia pre vykurovanie iných priestorov v budove,
 • akumulácia odpadnej energie a odloženie spotreby na neskôr.

Základnými komponentami systému sú vnútorné kompaktné jednotky a centrálne tepelné čerpadlo

Pokrokové riešenie Colt Caloris prichádza iba s jedným centrálnym vodným okruhom v dvojtrubkovom prevedení. Základnými komponentmi systému sú vnútorné kompaktné jednotky a centrálne tepelné čerpadlo. Centrálny vodný okruh energeticky prepája všetky vnútorné jednotky aj centrálnu vonkajšiu jednotku. Vodný okruh nie je izilovaný, pretože stredná teplota vodného okruhu je navrhnutá na hodnotu okolo 20°C, teda veľmi blízko teplote vnútorného prostredia v budove. Výmena tepla vodného okruhu s okolitým prostredím je výhodou, pretože napomáha stabilizovať teplotu vody v okruhu. Prepojenie celého systému dvojtrubkovým neizolovaným potrubím výrazne zjednodušuje inštaláciu a znižuje investičné náklady.

Decentralizované vnútorné tepelné čerpadlá zaisťujú požadovanú teplotu v každej miestnosti nezávisle od ostatných priestorov budovy. Tieto tepelné čerpadlá využívajú centrálny vodný okruh ku pokrytiu potrieb tepla aj chladu. Pritom podľa aktuálnej potreby využívajú tepelnú energiu z chladenia. Tým je umožnená interná výmena energie medzi jednotlivými priestormi budovy. Prostredníctvom vodného okruhu je teplo z ochladzovanej miestosti prevedené do priestoru, kde je aktuálna požiadavka na vykurovanie. Typickým príkladom je vzájomná výmena potrebnej energie medzi miestosťami na severnej a južnej fasáde domu alebo využitie odpadného tepla chladenia serverovne pre vytápanie veľkých kancelárskych priestorov. Takéto presmerovania a využitie tepelnej energie prebieha úplne automaticky iba na základe regulácie priestorovými termostatmi.

Pokrokové riešenie Colt Caloris - iba s jedným centrálnym vodným okruhom

Kompaktné vnútorné jednotky sú naplnené chladivom R134a, R407C alebo R410A a obsahujú kompletnú techniku reverzného tepelného čerpadla voda/vzduch vrátane štvorcestného ventilu. To umožňuje veľmi rýchly prechod medzi vykurovacím a chladiacim režimom.

Vnútorné jednotky nie sú prepojené chladivom s centrálnou jednotkou ani nie sú prepojené navzájom. Energetické prepojenie celého systému zabezpečuje jednoduchý a bezpečný vodný okruh. Jednotlivé autonómne vnútorné čerpadlá majú uzatvorený  chladivový okruh, maximálna náplň 2,6kg chladiva v jednej jednotke a tým teda nepodliehajú predpisom F-GAS (F-Plyny) a nevyžadujú žiadne preventívne prehliadky podľa těchto predpisov, čo značne zjednodušuju servisné nároky.

Tepelné čerpadlo – využitie odpadnej tepelnej energie chladenia pre vykurovanie

Vnútorná klimatizačná jednotka pracujúca v režime vykurovania nasáva vzduch z miestosti veľmi tichým, precízne vyváženým radiálnym ventilátorom. Vzduch prúdi cez kondenzátor, kde sa ohrieva na vyššiu teplotu, ktorá stačí k vykurovaniu priestoru miestnosti například na teplotu 35°C. Teplo je kompresorom privádzané z výparníku, kde je odvádzané k vode centrálneho okruhu. Výstupná voda má potom teplotu asi 15°C, čím dôjde k ochladeniu vody v centrálnom okruhu zo strednej teploty 20°C napríklad na 19°C.

Pokiaľ je naopak v inom priestore súčasne požiadavka ma chladenie, pracuje v tom priestore jednotka v reverznom režime. Výstupná voda z tejto jednotky má potom teplotu asi 25°C. Výsledkom je ohriatie vody centrálneho okruhu späť na strednú teplotu 20°C.

Princíp a usporiadanie sytému Colt Caloris

Jednotlivé vnútorné jednotky Colt Caloris pracujú nezávisle podľa požiadaviek priestorov, v kterých sú umiestnené, v režime vykurovania,a lebo chladenia. Odpadné teplo alebo chlad posúvajú do centrálního vodného okruhu, ktorý umožňuje výmenu energie medzi jednotlivými priestormi a dočasne uloženej energie. Centrálne tepelné čerpadlo pracuje iba výnimočne, pokiaľ sa teplota vo vodnom okruhu dostane mimo stanovené rozmedzie.

Týmto spôsobom vďaka rôznym pracovným režimom vnútorných lokálnych jednotiek dochádza priebežne k vyrovnávaniu teploty celntrálneho vodného okruhu smerom k strednej teplote. Optimálnym prípadom by bola situácia, keby by polovica jednotiek pracovala v režime chladenia a druhá polovica v režime vykurovania. To je situácia, kedy potreba tepla v jednej časti priestorov budovy práve zodpovedá potrebám chladu v iných priestoroch tej istej budovy. V tomto ideálnom prípade zostáva teplota vo vodnom okruhu konštantná. Prevádzkové náklady sa potom skladajú iba zo spotreby kompresorov a ventilátorov vnútorných jednotiek a oběhového čerpadla centrálního vodného okruhu. Reálne nastáva počas väčšiny obdobia zmiešaná prevádzka, pri čom časť vnútorných jednotiek chladí a iná část vykuruje. Až potom, keď väčšina vnútorných jednotiek v lete chladí alebo v zime vykuruje, dochádza k zvýšeniu alebo zníženiu teploty vodného okruhu mimo oblast medzi 16°C a 25°C. A až potom je spustená centrálna vonajšia jednotka (spravidla tiež tepelné čerpadlo), aby vyrovnala teplotu v okruhu späť k neutrálnej teplote. Reálne skúsenosti s prevádzkou štandardných budov ukazujú, že centrálne vonkajšie tepelné čerpadlo nie je behom roka v prevádzke viac ako 1000 hodín, z toho pripadá viac ako 70% na chladenie v horúcich dňoch.

Akumulácia odpadnej energie a odloženie spotreby

Pri vykurovaní a chladení budovy by mohol nastať problém, pokiaľ nie je možné odpadnú energiu, teplo alebo chlad spotrebovať v rovnakom čase na inom mieste v budove. Tento problém rieši systém Colt Caloris už svojim základným princípom. Centrálny okruh energeticky prepájací jednotlivé vnútorné jednotky podstatné množstvo vody. Vlastná schopnosť akumulácie tepelnej energie je totiž podstatným spôsobom, ako dosiahnuť skrátenie času počas behu centrálnej vonkajšej jednotky a ďalších úspor. Voda obsiahnutá v centrálnom vodnom okruhu je už sama na základe svojich fyzikálnych vlastností schopná podstatnej akumulácie tepelnej energie. Systém môže kryť krátkodobú potrebu tepla alebo chladu v celej budove z vlastnej akumulácie vodného okruhu. Ak nastane teda v noci alebo na začiatku pracovného dňa obecná požiadavka na vykurovanie budovy a všetky vnútorné jednotky odoberajú teplo, dôjde k poklesu teploty vo vodnom okruhu až k teplote 15°C. Centrálna jednotka je spustená do prevádzky jedine po poklese teploty pod túto hodnotu. V priebehu dńa stúpa vonkajšia teplota, slnečné žiarenie prechádza oknami a vlstná pevádzka v budove produkuje veľké množstvo odpadného tepla a vnútro budovy sa tak ohrieva. To má za následok, že nastáva potreba chladenia a väčšina vnútorných jednotiek začína odvádzať odpadné teplo chladenia do vodného okruhu, čím sa zvyšuje teplota v okruhu. Teplota môže stúpnuť až na cca 30°C, bez toho aby došlo k spusteniu centrálneho vonkajšieho tepelného čerpadla. Do vodného okruhu je naakumulovaná tepelná energia odpadného tepla z chladenia, aby mohla byť využitá v dobe potreby tepla pre topenie v noci alebo na začiatku ďalšieho pracovného dňa. Pri vhodne navrhnutej akumulácii je možné odložením spotreby odpadného tepla kryť v prechodných obdobiach jari a jesene potrebu energie iba prevádzkou vnútorných jednotiek. Schopnosť tepelnej akumulácie centrálneho okruhu je možné výrazne zvýšiť pridaním ďalšieho vyrovnávacieho zásobníka. Doplnením centrálneho vodného okruhu vyrovnávajúcim zásobníkom o objeme iba 1000 litrov, môže dôjsť k ďalšiemu podstatnému zníženiu prevádzkového času centrálnej jednotky.

Vhodným integrovaním neizolovaných trubiek centrálneho vodného okruhu do nosnej konštrukcie budovy sa môže tepelná akumulácia vodného okruhu približne zdvojnásobiť.

Vysoká účinnosť COP

Pre všetky tepelné čerpadlá je veľmi významným ukazovateľom účinnosti reálna hodnota vykurovacieho faktoru COP. Hodnota COP je pomer mezi energiou spotrebovanou klimatizačným systémom a tepelnou energiou vyprodukovanou vykurovacím alebo chladiacim systémom. Všeobecne, za súčasných podmienok platí, že pokiaľ je hodnota COP tepelného čerpadla vyššia jako 35,, je vykurovanie tepelným čerpadlom výhodnejšie jako vykurovanie kondenzačným kotlom. Účinnosť tepelných čerpadiel výrazne ovplyvňuje rozdiel teplôt medzi studenou a teplou stranou, teda rozdiel rozdiel teplotních úrovní, cez ktoré musí tepelné čerpadlo dopraviť energiu z jednej úrovne na druhú. Účinnosť bude vyššia, pokiaľ rozdiel medzi úrovňami bude menší, teda pokiaľ studená strana nebude tak studená a teplá strana nebude tak teplá. Tomu plne zodpovedá, že účinnost vnútornej jednotky Colt Caloris, ktorá vyhrieva priestor na cca 21°C a energiu získava z vodného okruhu strednej teploty cca 20°C, je dvakrát vyššia než účinnosť split-systému, ktorý pracuje proti vonkajším teplotám medzi 10 a 40°C.

Neutrálna teplota vodného okruhu Colt Caloris poskytuje veľkú výhodu. Prevádzková teplota vodného okruhu je udržiavaná medzi 20°C a 25°C, čo je optimum pre všetky vnútorné tepelné čerpadlá vo vykurovacom aj chladiacom režime. Vnútorné tepelné čerpadlá Colt Caloris dosahujú hodnoty COP medzi 3,7 až 6,4. Celková ročná priemerná hodnota COP po započítaní vplyvu vonkajšej jednotky a obehového čerpadla je 4,3.

Tichá prevádzka jednotky s plne uzatvoreným kompresorom

Čo najtichšia prevádzka je základnou požiadavkou kladenou na všetky klimatizačné zariadenia. Spoločnosť Colt využila najmodernejšiu konštrukciu a umiestnila skriňu kompresoru priamo do vnútornej jednotky. Kompresor je zavesený na dvojitých tlmičoch. Prvou sadou tlmiacich vložiek je kompresor zavesený v plne uzatvorenej dvojplášťovej skrini, druhou sadou je táto kompresorová skriňa odizolovaná od telesa jednotky. Počas vývoja výrobku bol využitím vhodného tlmenia minimalizovaný všetok nežiadúci doplnkový hluk spôsobený integrovaným kompresorom na hodnoty pohybujúce sa medzi 05dB a 1,0dB vlastního príspevku k celkovému akustickému výkonu jednotky. Skriňa ventilátora má modernú konštrukciu a vďaka tomu je Colt Caloris najtichšou jednotkou s tepelným čerpadlom voda/vzduch na európskom trhu.

Colt Caloris – najtichšia jednotka s tepelným čerpadlom voda / vzduch na európskom trhu

Srdcom vnútornej jednotky Colt Caloris je tichý vretenpvý kompresor v plne uzatvorenej zvukovej dvojnásobne izolovanej skrini. Kompresor je trojnásobne uložený na tlmičoch vibrácií.

Tým sa Colt Caloris stáva veľmi výhodným z hľadiska investičních nákladov a jeho prevádzkové náklady patria k nejnižším medzi porovnatelnými klimatizačními systémami. Preto je možné ich ponúkať a doporučiť pre každú plne klimatizovanú budovu s viac jako 10 miestnosťami.

Programovateľný priestorový ovládač Colt Caloris
Programovateľný priestorový ovládač Colt Caloris

 

 

 

 

Celá paleta vlastností unikátního klimatizačného systému Caloris
z neho robí výhodnú alternatívu súčasných štandardných klimatizačních systémov. Jeho fyzikálny princíp umožňuje využiť maximum odpadnej energie a dosiahnuť tak úplne špičkovú účinnosť.

Zároveň ide o systém založený na veľmi jednoduchom konštrukčnom princípe s jednoduchou inštaláciou a nenáročným servisom.

Programovateľný priestorový ovládač Colt-Caloris má veľmi kompaktné rozmery. Zmestí sa rovnakej krabice pod omietku jako stenový vypínač alebo izbová zásuvka. Vie však všetko, čo od neho môžete očakávať.

 

V súlade s ErP
ErP
Všetky zariadenia CoolStream S.T.A.R. sú v súlade s nariadením Európskej únie EÚ 1253/2014 a direktívou ErP 200/125 / EC.
Súvisiace informácie

Coolstream.cz 

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited